FAQ’s

Voor de wijkbegroting is 50% van het budget beschikbaar ten opzicht van het budget in 2019. Dit geld krijg je vanuit het GEZ-contract dat je als GEZ-organisaties afsluit met Zilveren Kruis. Hier bovenop komt nog een aandeel vanuit de regio-organisatie voor de themakaart ouderenzorg. Hoe hoog dit bedrag is verschilt per wijk. In de wijkbegroting staan activiteiten die in de wijk plaatsvinden. Alle activiteiten die niet in regionale begroting staan, maar die je als huidige GEZ-organisatie wel in de wijk organiseert komen ten laste van de wijkbegroting.

De GEZ organisaties krijgen na 2021 geen financiering meer. Alle financiering zal vanaf 2022 lopen via de regio-organisatie. Dit betekent niet dat er geen geld meer naar de wijken gaat. Veel van wat er nu gebeurt in de wijken zal kunnen blijven bestaan, alleen wordt dit langs een andere weg gefinancierd. In Q1 van 2021 is een inventarisatie gestart naar hoe alle GEZ’en nu georganiseerd zijn en er is een handreiking gemaakt waarmee elke GEZ een traject kan doorlopen zodat zij voor de zomer kunnen beantwoorden wat passende organisatievormen van de wijken kunnen zijn vanaf 2022.

In de ontwikkeling van het financiële model voor de financiering van de O&I is een themakaart krachtige basiszorg gemaakt; zowel omdat dit in een aantal wijken gebeurd als dat het een ontwikkeling in de eerste lijn is die zorg  en samenhang verbeteren kan. In de verdere vormgeving van het beleidsplan en de daarop volgende gesprekken met Zilveren Kruis over een contract zal de Krachtige basiszorg ook worden meegenomen. Onduidelijk is momenteel nog wel op welke wijze, omvang etc.

Op dit moment worden er door Zilveren Kruis met drie partijen afspraken gemaakt over de Ketenzorg in Utrecht, namelijk Ketenzorg Kanaleneiland, Stichting Gezondheidscentra Utrecht en Huisartsen Utrecht Stad. Vanaf 2022 zullen deze afspraken door één partij gemaakt worden; te weten de O&I organisatie. Hierover zijn de ketenzorgpartners, samen met de O&I, in gesprek met Zilveren Kruis.

De O&I organisatie komt als BV te hangen onder HUS, zie het plaatje hieronder. De O&I organisatie heeft een directeur O&I, deze persoon valt onder de directie van HUS. Het Wijkvertegenwoordigersoverleg is het belangrijkste advies- en beslisorgaan van de O&I organisatie.

Het volledige, uitgebreide governance voorstel kunt u hier bekijken.

Jazeker. Iedere wijk blijft ruimte houden om eigen projecten op te pakken binnen de kaders van de O&I organisatie. Aanvragen voor nieuwe grote projecten kunnen ingediend worden bij de O&I organisatie, zij zullen deze beoordelen. Lees hier meer over de ‘journey van een goed idee’.

De O&I organisatie wordt formeel gezien een BV die hangt onder de HUS BV. Zie ook beantwoording van de vraag over de governance hierboven.

Voor de praktijk en de patiënt betekent de O&I dat zij de vruchten plukken van een infrastructuur in de wijk en stad waarin zorgverleners elkaar makkelijk en goed kunnen vinden waardoor de patiënten meer kans maken op de beste zorg omdat zorgverleners leren van elkaar, meer zicht hebben op nieuwe ontwikkelingen en dit met elkaar vertalen naar patiëntenzorg.

De samenhang en samenspel op de grote thema’s in de wijk en stad zal met de regionale organisatie verder versterken, waardoor wijken en stad makkelijker van elkaar kunnen leren en kopiëren. We met meer zeggenschap met gemeente, zorgverzekeraar en andere partijen kunnen overleggen en soms onderhandelen. Ook kunnen we bijvoorbeeld op het gebied van gegevensverwerking en ICT meer body hebben en makkelijker ontwikkelen.

De bestaande GEZ- en stedelijke activiteiten passen over het algemeen prima binnen onze O&I regio-organisatie. Wat we nu doen is spiegelen en samen afwegen waar we mee door kunnen gaan, waar we misschien beter mee kunnen stoppen, of slimmer het samenspel kunnen organiseren. Dat is een continu proces. We doen dus eigenlijk op dit moment al veel, het toewerken naar een goed werkend samenspel van wijk en stad binnen onze O&I regio-organisatie op 1 januari 2022 is in volle gang. Steeds meer mensen uit de stad zijn/worden hierbij betrokken.

Wil jij ook graag meedenken/meedoen? Laat het ons weten.

Wil je op de hoogte blijven van wat er gebeurd op O&I gebied? Schrijf je in voor de nieuwsbrief, neem contact op met de coördinator of GEZ-voorzitter in jouw wijk of stuur een mail naar oeni@huisartsenutrechtstad.nl.

Nee, vanaf 2022 is de O&I regio-organisatie bepalend voor verdeling van de gelden zoals ze met Zilveren Kruis en anders zijn afgesproken in contracten. Dit gaat op basis van een beleids- en werkplan en een begroting die door het WVO is geaccordeerd (op die wijze heb je als wijk ook nog invloed/zeggenschap). Overigens, de regio-organisatie dat zijn wij, met zijn allen. Of een wijk daarnaast zelfstandig financieel kan blijven hangt uiteraard ook af van wat de wijkorganisatie doet en aan ‘gelden’ vergaard.

In 2021 starten we al met het werven van zogenaamde trio’s op stadsniveau, coördinatoren op stadsniveau en wijkduo’s op de thema’s ouderen, jeugd, GGZ, data-uitwisseling, chronische zorg en leefstijl. Deze wijkduo’s per thema zijn in hun wijk aanspreekbaar voor desbetreffend thema en zullen het gezicht en de verbinding zijn met andere partners in de wijk.